Dòng xe Số lần bảo dưỡng định kỳ miễn phí Thay nhớt miễn phí Thay lọc nhớt, lọc nhiên liệu miễn phí
THACO FORLAND (4 lần)
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3: 10.000
Lần 4: 20.000
Tại 1.000 km đầu tiên Tại 1.000 km đầu tiên
(Chỉ áp dụng cho các xe sử dụng động cơ Yuchai)
THACO TOWNER (10 lần)
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3: 10.000
Lần 4: 15.000
Lần 5: 20.000
Lần 6: 25.000
Lần 7: 30.000
Lần 8: 35.000
Lần 9: 40.000
Lần 10: 50.000
Tại 1.000 km đầu tiên Không
THACO OLLIN (10 lần)
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3:10.000
Lần 4: 15.000
Lần 5: 20.000
Lần 6:  30.000
Lần 7: 40.000
Lần 8: 60.000
Lần 9: 80.000
Lần 10: 100.000
Tại 1.000 km đầu tiên Tại 1.000 km đầu tiên
(Chỉ áp dụng cho các xe sử dụng động cơ Yuchai)
THACO AUMARK
THACO AUMAN (10 lần)
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3: 20.000
Lần 4: 40.000
Lần 5: 60.000
Lần 6: 80.000
Lần 7: 100.000
Lần 8: 120.000
Lần 9: 160.000
Lần 10: 200.000
Tại 1.000 km đầu tiên Không
THACO AUMAN FV375 tem GTL Tại 1.000 km đầu tiên Không
 (10 lần)

Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3: 20.000
Lần 4: 40.000
Lần 5: 80.000
Lần 6: 120.000
Lần 7: 160.000
Lần 8: 200.000
Lần 9: 240.000
Lần 10: 300.000

SƠ MI RƠ MOOC (4 lần)
Lần 1: Tháng đầu tiên tính từ ngày mua sơ mi rơ mooc.
Lần 2: Trong tháng thứ 2 tính từ ngày mua sơ mi rơ mooc.
Lần 3: Trong tháng thứ 12 tính từ ngày mua sơ mi rơ mooc.
Lần 4: Trong tháng thứ 24 tính từ ngày mua sơ mi rơ mooc.
Không Không
THACO FRONTIER (10 lần)
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3: 10.000
Lần 4: 15.000
Lần 5: 20.000
Lần 6: 25.000
Lần 7: 30.000
Lần 8: 35.000
Lần 9: 40.000
Lần 10: 50.000
Tại 1.000 km đầu tiên Không
THACO HYUNDAI (10 lần)
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3:10.000
Lần 4: 15.000
Lần 5: 20.000
Lần 6:  30.000
Lần 7: 40.000
Lần 8: 60.000
Lần 9: 80.000
Lần 10: 100.000
Tại 1.000 km đầu tiên Không